C# örnekleri

Programlama dillerini kavramak için bolca örnek yapılmalıdır. Sizler için bazı örnekler yaptık. Sizler de kendinizi geliştirmek için örnekleri çeşitlendirebilirsiniz.

 • Ekrana yazdırma örnekleri
  Ekrana "Merhaba" yazdırma;
  using System;               /* Programa dahil edilen alanlar, isim uzayları */
  
  namespace MerhabaApplication {       /* MerhabaApplication adında oluşturulan kütüphane */
    class Merhaba {             /* Merhaba adında sınıf oluşturma */
     static void Main(string[] args) {
       /* C# ile ilk programım */
       Console.WriteLine("Merhaba");   // Ekrana yazdırma kodu 
       Console.ReadKey();        // Ekranda bekletme kodu 
     }
    }
  }
  Çıktı:
  Merhaba

  C# büyük-küçük harfe duyarlıdır. Satır sonlarında noktalı virgüle (;) dikkat edilmelidir. Programın yürütülmesine Main ile başlanır.
  using System;
  
  namespace MerhabaApplication {
    class Merhaba {
     static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Merhaba,"); /* Ekrana yazdırdıktan sonra alt satıra geçer */
      Console.WriteLine("BTLab")
      Console.Write("Merhaba,")   // Yan yana yazdırır 
      Console.Write("BTLab")
      Console.ReadKey();
     }
    }
  }
  Çıktı:
  Merhaba,
  BTLab
  Merhaba,BTLab

  Sayı ve karakterleri ekrana yazdırma;
  using System;
  
  namespace islemApplication {
    class islem {
     static void Main(string[] args) {
      int x=12, y=9, z=0;
      string isim="btLab";
      z=x+y;
      Console.WriteLine("Toplam:" + z + " Fark:" + (x-y)); /* + işareti ile int ve string değerlerin ekrana yazdırılması */
      Console.WriteLine("Merhaba " + isim);
      Console.ReadKey();
     }
    }
  }
  Çıktı:
  Toplam:21 Fark:3
  Merhaba btLab

  Dönüştürme işlemleri yapma;
  using System;
  
  namespace islemApplication {
    class islem {
     static void Main(string[] args) {
      double doubleSayi=7.2;
      float floatSayi=4.3f;
      int intSayi=(int) doubleSayi;
      Console.WriteLine(doubleSayi); 
      Console.WriteLine(intSayi);
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(floatSayi));
      Console.ReadKey();
     }
    }
  }
  Çıktı:
  7.2
  7
  4

  Kullanıcının adı ve doğum tarihi girişi yaparak, yaşının hesaplanması işlemi;
  using System;
  
  namespace islemApplication {
    class islem {
     static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Adınız:");
      string ad = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Doğum Tarihi:");
      int dTarih = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int yas=2021-dTarih;
      Console.WriteLine("Adınız: " + ad + " Yaşınız: " + yas);
      Console.ReadKey();
     }
    }
  }
  Çıktı:
  Adınız:
  btLab
  Doğum Tarihi:
  1993
  Adınız: btLab, Yaşınız: 28
 • Kullanıcının girdiği sayıların 4 işlem sonucunun hesaplanması işlemi;
  using System;
  
  namespace islemApplication {
    class islem {
     static void Main(string[] args) {
      double sayi1, sayi2, toplam, fark, carpim, bolum;
      Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz:");
      sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz:");
      sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      toplam=sayi1+sayi2;
      fark=sayi1-sayi2;
      carpim=sayi1*sayi2;
      bolum=sayi1/sayi2;
      Console.WriteLine("Toplam= "+toplam);
      Console.WriteLine("Fark= "+fark);
      Console.WriteLine("Çarpım= "+carpim);
      Console.WriteLine("Bölüm= "+bolum);
      Console.ReadKey();
     }
    }
  }
  Çıktı:
  Birinci sayıyı giriniz:
  12
  İkinci sayıyı giriniz:
  15
  Toplam= 27
  Fark= -3
  Çarpım= 180
  Bölüm= 0.8

  Verilen 3 notun ortalamasını bulan program;
  static void Main(string[] args) {
   double not1, not2, not3, ortalama;
   Console.WriteLine("Birinci notunuzu giriniz:");
   not1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("İkinci notunuzu giriniz:");
   not2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("Üçüncü notunuzu giriniz:");
   not3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   ortalama=(not1+not2+not3)/3;
   Console.WriteLine("Girilen notların {0}, {1}, {2} ortalaması= {3}",not1, not2, not3, ortalama);
  }
  Çıktı:
  Birinci notunuzu giriniz:
  84
  İkinci notunuzu giriniz:
  91
  Üçüncü notunuzu giriniz:
  79
  Girilen notların 84, 91, 79 ortalaması= 84.6666666666667

  Kullanıcının girdiği uzunluklar ile dikdörtgenin alanını ve çevresini bulan program;
  static void Main(string[] args) {
   int kisa, uzun, cevre, alan;
   Console.WriteLine("Kısa kenarı giriniz:");
   kisa = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("Uzun kenarı giriniz:");
   uzun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   alan=uzun*kisa;
   cevre=(kisa+uzun)*2;
   Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi: " + cevre + ", alanı: " + alan);
  }
  Çıktı:
  Kısa kenarı giriniz:
  7
  Uzun kenarı giriniz:
  13
  Dikdörtgenin çevresi: 40, alanı: 91

  Yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını bulan program;
  static void Main(string[] args) {
   const double pi=3.14;
   double yaricap,alan,cevre;
   Console.WriteLine("Yarıçapı giriniz:");
   yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   alan=pi*yaricap*yaricap;
   cevre=2*pi*yaricap;
   Console.WriteLine("Dairenin çevresi: " + cevre + ", alanı: " + alan);
  }
  Çıktı:
  Yarıçapı giriniz:
  5
  Dairenin çevresi: 31.4, alanı: 78.5

  Girilen sayının istenen yüzdeliğini hesaplayan program;
  static void Main(string[] args) {
   double sayi,yuzdelik,sonuc;
   Console.WriteLine("Sayı giriniz:");
   sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("Yüzdelik değer giriniz:");
   yuzdelik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   sonuc=sayi*yuzdelik/100;
   Console.WriteLine(sayi + " sayısının yüzde " + yuzdelik + " 'i: " + sonuc);
  }
  Çıktı:
  Sayı giriniz:
  358
  Yüzdelik değer giriniz:
  15
  358 sayısının yüzde 15 'i: 53.7

  Yazılı sınavın %30'unu, uygulama sınavının %70'ini hesaplayıp sonucu bulan program;
  static void Main(string[] args) {
   double yazili,uygulama,sonuc;
   Console.WriteLine("Yazılı sınavı notunuz:");
   yazili = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("Uygulama sınavı notunuz:");
   uygulama = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   sonuc= yazili * 0.3 + uygulama * 0.7;
   Console.WriteLine("Ortalama notunuz: " + sonuc);
  }
  Çıktı:
  Yazılı sınavı notunuz: 73
  Uygulama sınavı notunuz: 80
  Ortalama notunuz: 77.9
 • Math() işlemleri;
  static void Main(string[] args) {
   Math.Max(5, 10);    //En büyük değeri yazdırır.
   Math.Min(5, 10);    //En küçük değeri yazdırır.
   Math.Sqrt(81);     //Sayının karekökünü yazdırır.
   Math.Abs(-12.7);    //Pozitif değere döndürür.
   Math.Round(6.67);    //En yakın değere yuvarlar.
  }
  Çıktı:
  10
  5
  9
  12.7
  7

  String method işlemleri;
  static void Main(string[] args) {
   string text = "BilişimTeknolojileriLaboratuvarı";
   Console.WriteLine("text değişkeninin karakter sayısı: " + text.Length);
   string metin ="Merhaba BTLab";
   Console.WriteLine(metin.ToUpper());  // Büyük harfe dönüştür
   Console.WriteLine(metin.ToLower());  // Küçük harfe dönüştür
  }
  Çıktı:
  text değişkeninin karakter sayısı: 32
  MERHABA BTLAB
  merhaba btlab

  Karakterleri birleştirme işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   string ad = "Fatih ";            //İsimden sonra boşluk bıraktık
   string soyad = "Anadolu";
   string kimlik = string.Concat(ad, soyad);  //İki string değeri birleştir
   Console.WriteLine(kimlik);
  }
  Çıktı:
  Fatih Anadolu

  Karakterleri birleştirme işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   string ad = "Fatih";            
   string soyad = "Anadolu";
   string kimlik = $"Benim adım: {ad} {soyad}";  //Boşluklara dikkat etmeye gerek duymadan iki string değeri birleştir
   Console.WriteLine(kimlik);
  }
  Çıktı:
  Benim adım: Fatih Anadolu

  Karakterleri işlemleri;
  static void Main(string[] args) {
   string isim = "Merhaba";            
   Console.WriteLine(isim[0]);        //Karakterin 0. indisini yazdırır
   Console.WriteLine(isim[1]);        //Karakterin 1. indisini yazdırır
   Console.WriteLine(isim.IndexOf("h"));   //h harfinin kaçıncı indis olduğunu yazdırır
  }
  Çıktı:
  M
  e
  3

  Tırnak işareti işlemleri;
  static void Main(string[] args) {
   string text1 = "Bu dersimizde \"C#\" dilini öğreneceğiz.";            
   Console.WriteLine(text1);
   string text2 = "C#\'ın eğlenceli bölümleri.";
   Console.WriteLine(text2);
   string text3 = "Aydın \\ Kuşadası mevkisinde.";
   Console.WriteLine(text3);
  }
  Çıktı:
  Bu dersimizde "C#" dilini öğreneceğiz.
  C#'ın eğlenceli bölümleri.
  Aydın \ Kuşadası mevkisinde.
 • static void Main(string[] args) {
   string[] meyveler = {"elma", "portakal", "karpuz", "çilek"};
   Console.WriteLine(meyveler[0]);       // Ekrana 0. indisteki elmayı yazdırır           
   meyveler[0] = "armut";           // 0. indisteki elmanın yerine armut yazdırır
   Console.WriteLine(meyveler[0]);
   Console.WriteLine(meyveler.Length);       // meyveler dizisinin kaç elemanı olduğunu yazdırır
  }
  Çıktı:
  elma
  armut
  4

  Liste içeriği yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   string[] meyveler = {"elma", "portakal", "karpuz", "çilek"};
   for (int i = 0; i < meyveler.Length; i++) 
   {
    Console.WriteLine(meyveler[i]);
   }
   // veya
   Array.Sort(meyveler);      // alfabetik sıralama yapar
   foreach (string i in meyveler)
   {
    Console.WriteLine(i);
   }
  }
  Çıktı:
  elma
  portakal
  karpuz
  çilek
  çilek
  elma
  karpuz
  portakal

  Dizilerde math() fonksiyonlarının kullanımı;
  static void Main(string[] args) {
   int[] numaralar = {6, 2, 7, 3, 9};
   Console.WriteLine(numaralar.Max()); // en büyük değeri bulur
   Console.WriteLine(numaralar.Min()); // en küçük değeri bulur
   Console.WriteLine(numaralar.Sum()); // dizideki sayıların toplamı
  }
  Çıktı:
  9
  2
  27

  Dizi oluşturma;
  static void Main(string[] args) {
   string[] sebzeler;
   sebzeler = new string[] {"havuç", "pırasa", "fasulye", "ıspanak"}
   Console.WriteLine(sebzeler[1]);
  }
  Çıktı:
  pırasa
 • Kullanıcının girdiği nota göre "Geçti" veya "Kaldı" yazdırma;
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Notunuzu giriniz: ");
   int not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   if (not>=50)
   {
    Console.Writeline("Geçtiniz...")
   }
   else
   {
    Console.Writeline("Kaldınız...")
   } 
  }
  Çıktı:
  Notunuzu giriniz: 95
  Geçtiniz...

  Yukarıdaki koşullu işlemin tek satırda yapılması;
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Notunuzu giriniz: ");
   int not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());               
   string sonuc = (not >= 50) ? "Geçtiniz..." : "Kaldınız...";
   Console.WriteLine(sonuc);
  }
  Çıktı:
  Notunuzu giriniz: 35
  Kaldınız...

  Girilen 2 sayıyı karşılaştırma;
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz: ");
   int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
   Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz: ");
   int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());             
   if (sayi1 > sayi2)
   {
    Console.WriteLine("Birinci sayı büyüktür. " + sayi1);
   } 
   else if (sayi1 < sayi2)
   {
    Console.WriteLine("İkinci sayı büyüktür. " + sayi2);
   } 
   else
   {
    Console.WriteLine("Sayılar eşittir. ");
   } 
  }
  Çıktı:
  Birinci sayıyı giriniz: 17
  İkinci sayıyı giriniz: 20
  İkinci sayı büyüktür. 20

  Girilen ilk sayıdan ikinci sayıyı çıkararak sonucu ve sonucun pozitif veya negatif olduğunu gösterme;
  static void Main(string[] args) {
   int a, b, islem;
   Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz: ");
   a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
   Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz: ");
   b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
   islem=a-b;
   if (islem > 0)
   {
    Console.WriteLine("Sayı pozitif " + islem);
   }
   else
   {
   Console.WriteLine("Sayı negatif " + islem);
   } 
  }
  Çıktı:
  Sayı giriniz:8
  Sayı giriniz:10
  Sayı negatif -2

  Girilen 3 ürün fiyatının toplamı 150TL'den fazla ise (150TL dahil) %25 indirim uygulayıp ekrana yazdıran, değilse toplam fiyatı yazdıran program;
  static void Main(string[] args) {
   double urun1, urun2, urun3, toplam, indirim;
   Console.WriteLine("1. ürün fiyatı: ");
   urun1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
   Console.WriteLine("2. ürün fiyatı: ");
   urun2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("3. ürün fiyatı: ");
   urun3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   toplam = urun1 + urun2 + urun3; 
   indirim = toplam - toplam * 0.25;
   if (toplam >= 150)
   {
    Console.WriteLine("İndirimli ürün. Tutar: " + indirim);
   } 
   else
   {
    Console.WriteLine("Tutar: " + toplam);
   } 
  }
  Çıktı:
  1. ürün fiyatı: 80
  2. ürün fiyatı: 90
  3. ürün fiyatı: 50
  İndirimli ürün. Tutar: 165.0

  String cevaplarda koşulları sağlamak için kullanılan karakterler verilen cevapla aynı olmalıdır;
  static void Main(string[] args) {
   string cevap;
   Console.WriteLine("Lise mezunu musunuz? ");
   cevap = Console.ReadLine(); 
   if (cevap == "evet" || cevap=="EVET" || cevap=="Evet" || cevap=="E")  // birden fazla koşulun doğruluğu için veya || işareti kullanılır
   {
    Console.WriteLine("Hoşgeldiniz.");
   } 
   else
   {
    Console.WriteLine("Güle güle");
   }
  }
  Çıktı:
  Lise mezunu musunuz? Evet
  Hoşgeldiniz.

  Girilen sayının tek veya çift olduğunu bulma;
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Sayı giriniz: ");
   int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   if (x%2 == 0)
   {
    Console.WriteLine("Sayı çift " + x);
   } 
   else
   {
    Console.WriteLine("Sayı tek " + x);
   }
  }
  Çıktı:
  Sayı giriniz: 17
  Sayı tek 17

  Kullanıcı adı ve şifre doğru girilirse, programın içinde tekrar sayı girilmesi istenip, girilen sayının karesini bulan, kullanıcı adı ve şifresi yanlışsa, uyarı veren program;
  static void Main(string[] args) {
   string kullaniciAdi, sifre;
   Console.WriteLine("Kullanıcı Adınız: ");
   kullaniciAdi = Console.ReadLine();
   Console.WriteLine("Şifreniz: ");
   sifre = Console.ReadLine();
   if (kullaniciAdi=="btLab" && sifre=="123abc")
   {
    Console.WriteLine("Merhaba " + kullaniciAdi);
    Console.WriteLine("Bir sayı giriniz: ");
    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int kare = a * a;
    Console.WriteLine("Sayının karesi: "+ kare);
   }
   else 
   {
    Console.WriteLine("Kullanıcı adı veya şifre yanlış.");
   }}
  Çıktı:
  Kullanıcı Adınız: btLab
  Şifreniz: 123abc
  Merhaba btLab
  Bir sayı giriniz 6
  Sayının karesi: 36

  Girilen puanı "0-44 kaldı, 45-69 tekrar, 70-84 geçti, 85-100 takdir" şekline göre karşılaştırıp sonuçlandıran program;
  static void Main(string[] args) {
   int puan;
   Console.WriteLine("Puan giriniz: ");
   puan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   if (puan<45)
   {
    Console.WriteLine("Kaldı");
   }
   else if (puan<70 && puan>=45)
   {
    Console.WriteLine("Tekrar");
   }
   else if (puan<85 && puan>=70)
   {
    Console.WriteLine("Geçti");
   }
   else if (puan<101 && puan>=85)
   {
    Console.WriteLine("Takdir");
   }
   else
   {
    Console.WriteLine("0 - 100 arasında puan girin");
   }
  }
  Çıktı:
  Puan giriniz: 89
  Takdir

  Girilen ay ismine göre mevsimi gösteren program;
  static void Main(string[] args) {
   string ay;
   Console.WriteLine("Bir ay giriniz: ");
   ay = Console.ReadLine();
   if (ay=="Aralık" || ay=="Ocak" || ay=="Şubat")
   {
    Console.WriteLine("KIŞ");
   }
   else if (ay=="Mart" || ay=="Nisan" || ay=="Mayıs")
   {
    Console.WriteLine("SONBAHAR");
   }
   if (ay=="Haziran" || ay=="Temmuz" || ay=="Ağustos")
   {
    Console.WriteLine("YAZ");
   }
   if (ay=="Eylül" || ay=="Ekim" || ay=="Kasım")
   {
    Console.WriteLine("SONBAHAR");
   }
  }
  Çıktı:
  Bir ay giriniz: Temmuz
  YAZ
 • 0'dan 10'a kadar yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int say;
   for (say=0; say<=10; say++)
   {
    Console.WriteLine(say);
   }
  }
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  10 defa isim yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int x;
   for (x=1; x<=10; x++)
   {
    Console.WriteLine("btLab");
   }
  }
  Çıktı:
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab
  btLab

  0'dan 10'a ikişer yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int ikiser;
   for (ikiser=0; ikiser<=10; ikiser=ikiser+2)
   {
    Console.WriteLine(ikiser);
   }}
  Çıktı:
  0
  2
  4
  6
  8
  10

  50'den 0'a beşer yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int sayma;
   for (sayma=50; sayma>=0; sayma=sayma-5)
   {
    Console.WriteLine(sayma);
   }
  }
  Çıktı:
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  5
  0

  1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int x, toplam=0;
   for (x=1; x<=10; x++)
   {
    toplam = toplam + x;
   }
   Console.WriteLine("1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı = " + toplam);
  }
  Çıktı:
  1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı = 55

  Kullanıcının girdiği 2 sayının arasındaki sayıların toplamını bulma işlemi (Girilen sayılar dahil);
  static void Main(string[] args) {
   int sayi1, sayi2, toplam=0, t;
   Console.WriteLine("1. sayı: ");
   sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   Console.WriteLine("2. sayı: ");
   sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   if (sayi1>sayi2)
   {
    for (t=sayi2; t<=sayi1; t++)
    {
     toplam = toplam + t;
    }
    Console.WriteLine("Sayıların toplamı = " + toplam);
   }
   else
   {
    for (t=sayi1; t<=sayi2; t++)
    {
     toplam = toplam + t;
    }
    Console.WriteLine("Sayıların toplamı = " + toplam);
   }
  }
  Çıktı:
  1. sayı: 23
  2. sayı: 12
  Sayıların toplamı = 210

  1'den 5'e kadar olan sayıların çarpım tablosu işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   for (int a=1; a<=5; a++)
   {
    for (int b=1; b<=5; b++)
    {
     Console.WriteLine(a + " * " + b + " = " + a*b);
    }
   }
  }
  Çıktı:
  1 * 1 = 1
  1 * 2 = 2
  1 * 3 = 3
  1 * 4 = 4
  1 * 5 = 5
  2 * 1 = 2
  2 * 2 = 4
  2 * 3 = 6
  2 * 4 = 8
  2 * 5 = 10
  3 * 1 = 3
  3 * 2 = 6
  3 * 3 = 9
  3 * 4 = 12
  3 * 5 = 15
  4 * 1 = 4
  4 * 2 = 8
  4 * 3 = 12
  4 * 4 = 16
  4 * 5 = 20
  5 * 1 = 5
  5 * 2 = 10
  5 * 3 = 15
  5 * 4 = 20
  5 * 5 = 25

  5'ten 20'ye kadar üçer arttırarak yazma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   for (int y=5; y<=20; y=y+3)
   {
    Console.WriteLine(y);
   }
  }
  Çıktı:
  5
  8
  11
  14
  17
  20

  String ifadelerin harflerini alt alta yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   const string a="BTLab";
   for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine(a[i]);
    }
   }
  Çıktı:
  B
  T
  L
  a
  b

  String ifadelerin harflerini 5 defa alt alta yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
  const string a="Ankara";
  for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  	{
  	for (int b=1; b<=5; b++)
  	{
  	  Console.Write(a[i]);
  	}
  	Console.WriteLine();
  	}
  }
  Çıktı:
  AAAAA
  nnnnn
  kkkkk
  aaaaa
  rrrrr
  aaaaa

  String ifadelerin harflerini 1'er arttırarak alt alta yazma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
  const string a="FATİH";
  int t=0;
  for (int i = 0; i < a.Length; i++)
  	{
  	 t=t+1;
    for (int b=1; b<=t; b++)
    {
      Console.Write(a[i]);
    }
  	Console.WriteLine();
  	}
  }
  Çıktı:
  F
  AA
  TTT
  İİİİ
  HHHHH

  'sayilar' dizisindeki çift sayıları bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int[] sayilar = {5,7,8,12,13,14,15,22};
   foreach (int i in sayilar)
   {
    if (i % 2 == 0)
    {
     Console.WriteLine(i);
    }
   }
  }
  Çıktı:
  8
  12
  14
  22

  'sayilar' dizisindeki 3'e tam bölünebilen sayıları bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int[] sayilar = {5,7,8,12,13,14,15,22};
   foreach (int c in sayilar)
   {
    if (c % 3 == 0)
    {
     Console.WriteLine(c);
    }
   }
  }
  Çıktı:
  12
  15

  Yazılan cümlede istenen karakterlerin kaç adet olduğunu bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   string kelime="Bilişim Teknolojileri";
   int toplam=0 ;
   foreach (char ara in kelime) 
   {
    if (ara == 'i')
    {
  		toplam = toplam + 1;
  	 }
   }
   Console.WriteLine(toplam);
   }
  Çıktı:
  Bu cümlede 5 tane 'i' vardır.
 • 5'ten 50'ye kadar beşer yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int a=5;
   while (a<=50) 
   {
    Console.WriteLine(a);
    a=a+5;
   }
  }
  Çıktı:
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50

  50'den 5'e kadar beşer yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int a=50;
   while (a>=5) 
   {
    Console.WriteLine(a);
    a = a - 5;
   }
  }
  Çıktı:
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  5

  1'den 12'ye kadar sayı ve string yazdırma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int c=1;
   while (c<=12) 
   {
    Console.WriteLine(c + ". sınıf");
    c = c + 1;
   }
  }
  Çıktı:
  1. sınıf
  2. sınıf
  3. sınıf
  4. sınıf
  5. sınıf
  6. sınıf
  7. sınıf
  8. sınıf
  9. sınıf
  10. sınıf
  11. sınıf
  12. sınıf

  0 basılana kadar girilen tüm sayıları toplama işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int toplam=0, sayi=1 ;
   while (sayi!=0)
   {
    Console.WriteLine("Bir sayı giriniz: ");
    sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    toplam = toplam + sayi;
   } 
   Console.WriteLine("Sonuç= " + toplam);
  }
  Çıktı:
  Bir sayı giriniz: 5
  Bir sayı giriniz: 9
  Bir sayı giriniz: 25
  Bir sayı giriniz: 3
  Bir sayı giriniz: 0
  Sonuç= 42

  0 basılana kadar girilen tüm sayıların ortalamasını bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   double toplam=0, sayi=1, sayac=0, ortalama;
   while (sayi!=0)
   {
    Console.WriteLine("Bir sayı giriniz: ");
    sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    sayac = sayac + 1;
    toplam = toplam + sayi;
   } 
   ortalama = toplam / (sayac - 1);
   Console.WriteLine("Ortalama = " + ortalama);
  }
  Çıktı:
  Bir sayı giriniz: 7
  Bir sayı giriniz: 15
  Bir sayı giriniz: 8
  Bir sayı giriniz: 4
  Bir sayı giriniz: 0
  Ortalama = 8.5

  0’ dan 11’e kadar olan çift sayıları bulma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int y=0;
   while (y<=11)
   {
    Console.WriteLine(y);
    y = y + 2;
   }
  }
  Çıktı:
  0
  2
  4
  6
  8
  10
 • Sonsuz döngü oluşturularak sayı girilmesi sağlandı. 3 rakamı girilince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int sayi=0;
   while (true) //sonsuz döngü oluşturuldu
   {
    Console.WriteLine("1-10 arası sayı giriniz.");
    sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    if (sayi==3)
    {
     Console.WriteLine("Geçerli rakam girmediniz...");
     break;
    }
    Console.WriteLine(sayi);
   }
  }
  Çıktı:
  1-10 arası sayı giriniz.7
  7
  1-10 arası sayı giriniz.5
  5
  1-10 arası sayı giriniz.3
  Geçerli rakam girmediniz...

  Tuttuğum sayıyı bul oyunu
  Sonsuz döngü kullanarak sayı tahmini oyunu yapma işlemi (tutulan sayıyı kendimiz girdik ve bulunması halinde break komutuyla döngüden çıkıldı);
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Aklımdaki sayıyı bulabilir misin? '1-10 arası'");
   int tutulan=7, x;
   while (true)
   {
    Console.WriteLine("Sayı giriniz: ");
    x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    if (x==tutulan)
    {
     Console.WriteLine("Tebrikler, sayıyı buldun.");
     break;
    }
    Console.WriteLine("Maalesef, bulamadın.");
   }
  }
  Çıktı:
  Aklımdaki sayıyı bulabilir misin? '1-10 arası'
  Sayı giriniz: 2
  Maalesef, bulamadın.
  Sayı giriniz: 6
  Maalesef, bulamadın.
  Sayı giriniz: 7
  Tebrikler, sayıyı buldun.

  Yazılan kelimenin içindeki istenen harfe gelince, break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   string isim="kahramanmaraş";
   foreach (char dur in isim)
   {
    if (dur == 'm')
    {
     break;
    }
    Console.WriteLine(dur);
   }
  }
  Çıktı:
  k
  a
  h
  r
  a

  Dizideki istenen sayıya ulaşınca break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   int[] s1 = {5,10,15,20,25,30,35,40};
   foreach (int b in s1)
   {
    Console.WriteLine(b);
    if (b == 30)
    {
     break;
    }
   }
  }
  Çıktı:
  5
  10
  15
  20
  25
  30

  Rastgele sayı seçimi için random kullanıldı.
  Sonsuz döngü oluşturuldu ve 1 – 20 arası rastgele seçilen sayılardan tek sayı bulana kadar ekrana yazdırdı. Tek sayı gelince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   Random random = new Random();
   while (true)
   {
    int number = random.Next(1,20);
    Console.WriteLine("Rastgele seçilen sayı: " + number);
    if (number%2 == 1)
    {
     Console.WriteLine("Tek sayı geldi, çık.");
     break;
    }
   }
  }
  Çıktı:
  Rastgele seçilen sayı: 16
  Rastgele seçilen sayı: 4
  Rastgele seçilen sayı: 10
  Rastgele seçilen sayı: 13
  Tek sayı geldi, çık.

  Sonsuz döngü oluşturuldu ve 1 – 20 arası rastgele seçilen sayılardan 6’dan küçük sayı gelene kadar ekrana yazdırdı. 6’dan küçük sayı gelince break komutuyla döngüden çıkma işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   Random random = new Random();
   while (true)
   {
    int f = random.Next(1,20);
    Console.WriteLine("Rastgele seçilen sayı: " + f);
    if (f <= 5)
    {
     Console.WriteLine("6'dan küçük sayı, çık.");
     break;
    }
   }
  }
  Çıktı:
  Rastgele seçilen sayı: 14
  Rastgele seçilen sayı: 9
  Rastgele seçilen sayı: 14
  Rastgele seçilen sayı: 1
  6'dan küçük sayı, çık.
 • 'break' komutu ile döngü sonlandırılır, 'continue' ile devam ettirilir.
  0’dan 10’a kadar sayılar ekrana yazdırıldı. Sayı 6’ya ulaşınca continue komutu sayesinde 6 yazdırılmadı fakat döngü devam etti;
  static void Main(string[] args) {
   int i=0;
   while (i <= 9)
   {
    i=i+1;
    if (i == 6)
    {
     continue;
    }
    Console.WriteLine(i);
   }
  }
  Çıktı:
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10

  0’dan 20’ye kadar olan sayılar yazdırılırken 5 ile tam bölünebilen sayılara geldiğimizde continue komutu sayesinde sayılar ekrana yazdırılmaz fakat döngü devam eder;
  static void Main(string[] args) {
   int a=0;
   while (a <= 20)
   {
    a=a+1;
    if (a%5 == 0)
    {
     continue;
    }
    Console.WriteLine(a);
   }
  }
  Çıktı:
  1
  2
  3
  4
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  16
  17
  18
  19
  21

  4 karakterli bir şifre oluşturana kadar döngü continue sayesinde devam eder. 4 karakterli bir şifre oluşturduğumuzda break sayesinde döngüden çıkılarak program sonlandırılır;
  static void Main(string[] args) {
   while (true)
   {
    Console.WriteLine("Bir şifre giriniz:");
    string sifre = Console.ReadLine();
    if (sifre.Length < 4 || sifre.Length > 4)
    {
     Console.WriteLine("4 karakterden oluşan bir şifre girmelisiniz.");
     continue;
    }
    else 
    {
     Console.WriteLine("Şifreniz oluşturuldu:" , sifre);
     break;
    }
   }
   Console.WriteLine("Şifrenizi while döngüsü içinde oluşturdunuz.");
  }
  Çıktı:
  Bir şifre giriniz:123
  4 karakterden oluşan bir şifre girmelisiniz.
  Bir şifre giriniz:ab12
  Şifreniz oluşturuldu: ab12
  Şifrenizi while döngüsü içinde oluşturdunuz.

  Dizide bulunan elemanları ekrana yazdırırken 'c' elemanını continue sayesinde ekrana yazdırmayıp döngüyü devam ettirme işlemi;
  static void Main(string[] args) {
   char[] dizi={'a','3','c','5','b','7','e','8','c'};
   foreach (char x in dizi) 
   {
    if (x=='c')
    {
     continue;
    }
    Console.WriteLine(x);
   }
  }
  Çıktı:
  a
  3
  5
  b
  7
  e
  8
 • Aynı kodları program içinde tekrar tekrar yazmamak için metotlar (fonksiyonlar) kullanılır. Metot (fonksiyon) oluşturmak için static void Metotismi() komutu kullanılır. Metot isimleri büyük harfle başlamalıdır.
  'Alan' adında bir metot (fonksiyon) oluşturduk ve program içerisinde 2 defa fonksiyonumuzu çağırdık;
  static void Alan() {
   Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı:");
  }
  static void Main(string[] args) {
   Alan(); 
   Alan();
  }
  Çıktı:
  Dikdörtgenin alanı:
  Dikdörtgenin alanı:

  Tanisma adında bir metot (fonksiyon) oluşturduk ve 2 defa çağırdık. Fonksiyonumuzda isim sorduk. Eğer cevap boş bırakılırsa 'Merhaba isimsiz.' eğer isim girilirse 'Merhaba İSİM' şeklinde çıktı verecektir.
  İlkinde boş bıraktık, ikincisinde isim girdik;
  static void Tanisma() {
   Console.WriteLine("Adınız nedir:");
   string isim = Console.ReadLine();
   if (isim != "")
   {
    Console.WriteLine("Merhaba" + isim);
   }
   else 
   {
    Console.WriteLine("Merhaba isimsiz.");
   }
  }
  static void Main(string[] args) {
   Tanisma(); 
   Tanisma();
  }
  Çıktı:
  Adınız nedir:
  Merhaba isimsiz.
  Adınız nedir: BTLab
  Merhaba BTLab

  0’dan 10’a kadar olan sayıları yazdıran programı Sayma adında bir metot (fonksiyon) olarak tanımladık.
  Metot (fonksiyon) her çağırıldığında 0’dan 10’a kadar ekrana yazdıracaktır;
  static void Sayma() {
   int i=0;
   while (i <= 10)
   {
    Console.WriteLine(i);
    i = i + 1;
   }
  }
  static void Main(string[] args) {
   Sayma();
  }
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Metotlarımıza değer girdirerek farklı bir boyut elde edebiliriz. Kullanıcılar da metodu kullanırken değer girebilirler.
  0’dan başlayarak kullanıcının metoda verdiği değere kadar olan sayıları ekrana yazdırdık. Önce 0’dan 5’e kadar, sonra 0’dan 8’e kadar.
  Metot oluştururken parantez içine kullanılacak değerler ve türleri girilir.
  static void Saymak(int x) {
   int i=0;
   while (i <= x)
   {
    Console.WriteLine(i);
    i = i + 1;
   }
  }
  static void Main(string[] args) {
   Saymak(5);
   Saymak(8);
  }
  Çıktı:
  0
  1
  2
  3
  4
  5

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Aşağıdaki Tanismak metoduna kullanıcıdan metodu çağırırken değer girmesini sağladık;
  static void Tanismak(string ad) {
   if (ad != "")
   {
    Console.WriteLine("Merhaba " + ad);
   }
   else 
   {
    Console.WriteLine("Merhaba isimsiz.");
   }
  }
  static void Main(string[] args) {
   Tanismak("Fatih");
   Tanismak("");
  }
  Çıktı:
  Merhaba Fatih
  Merhaba isimsiz.

  Metodu oluştururken kullanıcıdan 1’den fazla değer girmesini istedik. Girilen değerlerin sırasına göre sonuç verdik.
  static void Ogrenci(string ogr1, string ogr2, string ogr3) {
   Console.WriteLine("En büyük öğrenci: " + ogr2);
  }
  static void Main(string[] args) {
   Ogrenci("Ali","Suat","Melike");
  }
  Çıktı:
  En büyük öğrenci: Suat

  Dikdörtgenin alanını bulan programı metot haline getirdik. Metodu çağırırken kenar uzunluklarını girerek sonucu ekrana yazdırdık;
  static void AlanDikdortgen(int kisa_k, int uzun_k) {
   int alan = kisa_k * uzun_k;
   Console.WriteLine("Diktörtgenin alanı " + alan + " metrekare.");
  }
  static void Main(string[] args) {
   AlanDikdortgen(10, 15);
   AlanDikdortgen(24, 36);
  }
  Çıktı:
  Diktörtgenin alanı 150 metrekare.
  Diktörtgenin alanı 864 metrekare.

  Girilen cümlede kaç tane istenilen harf olduğunu bulan programı metot haline getirdik. Kullanıcı metodu çağırırken önce cümleyi sonra harfi girerek sonucu görmesini sağladık;
  static void Bolum(string cumle, char harf) {
   int toplam = 0;
   foreach (char ara in cumle)
   {
    if (ara == harf)
    {
     toplam = toplam + 1;
    }
   }
   Console.WriteLine("Bu cümlede " + toplam + " tane " + harf + " vardır.");
  }
  static void Main(string[] args) {
   Bolum("Bugün hava çok güzel",'a'); 
   Bolum("Diktörtgenin alanı 864 metrekare.",'e');
  }
  Çıktı:
  Bu cümlede 2 tane a vardır.
  Bu cümlede 4 tane e vardır.

  Veri döndürme işlevi için return ifadesi kullanılır. Bulunan ortalama ekrana yazdırılmak yerine return ifadesi ile metot sonucu oluşan veri olarak programa geri döndürülebilir.;
  static double OrtalamaHesapla(double sinav1, double sinav2, double sinav3) {
   return (sinav1+sinav2+sinav3)/3; // ortalama hesaplanır ve geriye değer olarak döndürülür
                    // "static void" yerine "static double" yazdık.
  }
  static void Main(string[] args) {
   double ortalama = OrtalamaHesapla(30, 55, 41);
   if (ortalama <= 50)
   {
    Console.WriteLine("Dersten kaldı");
   }
   else 
   {
    Console.WriteLine("Geçti");
   }
  }
  Çıktı:
  Dersten kaldı

  Girilen sayının tam bölenlerini bulan programı metot haline getirdik;
  static void TamBolenleriBul(int sayi) {
   int toplam = 0;
   foreach (char ara in cumle)
   {
    if (ara == harf)
    {
     toplam = toplam + 1;
    }
   }
   Console.WriteLine("Bu cümlede " + toplam + " tane " + harf + " vardır.");
  }
  static void Main(string[] args) {
   Bolum("Bugün hava çok güzel",'a'); 
   Bolum("Diktörtgenin alanı 864 metrekare.",'e');
  }
  def tam_bolenleri_bul(sayi):
   tam_bolenler = []
   for i in range(2, sayi):
    if (sayi % i == 0):
     tam_bolenler.append(i)
   return tam_bolenler
  
  print(tam_bolenleri_bul(18))
                
  Çıktı:
  [2,3,6,9]